پمپ هاي پشت تراکتور

 

گيربکس هاي پشت تراکتوري گيربکس هاي افزاينده با نسبت تبديل1/3(55hp)و يا 1/6( 45hp)  جهت تبديل دور خروجي گاردون تراکتور به دور لازم جهت راه اندازي پمپ هاي سانتريفيوژ جهت مصارف ابياري قطره اي و يا انتقال پساب و…

اين گيربکس ها به انتهاي تراکتور نصب و توسط کوپلينگ به پمپ متصل مي گردند

پمپ پشت تراکتوري با پمپ طرح پمپيران(KSB)

اين پمپها جهت انتقال آّب و فاضلاب مورد استفاده مي باشد. اين پمپها اولين بار در ايران توسط اين شرکت طراحي و توليد گرديده که با تستها و استفاده آن در نقاط مختلف ايران مورد تائيد مصرف کنندگان و در خدمت کشاورزان و صنعت گران و سازمانها مي باشد.

اين پمپها با يک شاسي به پشت تراکتور قابل تعبيه مي باشند که با گيربکس افزاينده بلوک شده به پمپ دراراي مزاياي فراوان از جمله قابليت حمل و نقل آسان و قابليت پمپاژ با ارتفاع بالا وبا آبدهي بالا و بدون نياز انرژي برق مي باشد. اين پمپها به صورت گريز از مرکز و با دور 1450يا 2950 مورد استفاده مي باشد و اين امکان که با حداقل زمان با نيروي تراکتور حداکثر ارتفاع و آبدهي را فراهم کرده است . اين پمپها با پمپ تعبيه شده طرح پمپيران(KSB) قابليت خدمات دهي در تمام نمايندگيهاي پمپيران را دارند