پروانه پمپ هاي ETA

پروانه پمپ گريز از مرکز :35-300

دور بر دقيقه: 1450

حداکثر دبي:1800متر مکعب در ساعت

حداقل هد:17متر

جنس : چدن خاکستري .چدن داکتيل. آلياژ مس و آلومينيوم. استيل