پروانه پمپ هاي ETA

افزايش راندمان پمپ و کاهش توان مصرف الکترو موتوربا تکيه بر تکنولوژي هاي به روز واصلاح منحني پره پمپ که به تبع آن پديده کاويتاسيون در پروانه از بين رفته است