پروانه پمپ هاي ETA

شرکت آسا پمپ افتخار اين را دارد با استفاده از تکنولوژي مدرن توانسته است که منحني پره پروانه ها بهبود ببخشد و باعث کاهش توان مصرفي الکترو موتور و افزايش راندمان پمپ وبه تبع آن منحني  هد و دبي پمپ تا 10 درصد افزايش و منحني NPSH کاهش يافته است  

پروانه پمپ هاي ETA

افزايش راندمان پمپ....